Języki

Stypednium doktoranckie z kosmologii 2021

Stypendium doktoranckie z kosmologii

Szczecińska Grupa Kosmologiczna przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego (http://cosmo.usz.edu.pl) zaprasza do składania podań na stypendium doktoranckie z kosmologii.

Stypendium jest finansowane z grantu PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki (DEC-2020/39/O/ST2/02323) pt. “Wpływ nieekstensywnych entropii na czarne dziury i holografię” kierowanego przez prof. Mariusza P. Dąbrowskiego, kierownika Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej. Zagadnienia badawcze pracy doktorskiej będą koncentrowały się na fenomenologii kwantowej grawitacji w obszarach takich jak: uogólniona zasada nieoznaczoności (GUP), promieniowanie czarnych dziur, entropia czarnych dziur, entropia horyzontów kosmologicznych, holograficzna ciemna energia, entropia Tsallisa, Renyi i Barrowa, rozszerzona zasada nieoznaczoności (EUP) i tematy powiązane. Poszukuje się kandydatów posiadających przygotowanie zarówno w zakresie teorii jak też symulacji numerycznych/testów obserwacyjnych, którzy wezmą pod uwagę, iż testowanie modeli za pomocą obserwacji jest bardzo ważnym elementem badań współczesnej kosmologii.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2021. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 13-15 września 2021. Po tym terminie wybrany kandydat/ka będzie musiał/a zarejestrować się do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (informacje na temat procedury znajdują się na stronie: https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/en/home-2/)

Studia rozpoczną się 1 października 2021 i będą trwały 4 lata zgodnie z harmonogramem studiów określonym regulaminem Szkoły Doktorskiej. Doktorant otrzyma stypendium 5000 PLN przez pierwsze dwa lata a następnie, po pozytywnej ocenie śródokresowej, stypendium 6000 PLN przez pozostałe dwa lata studiów. Uniwersytet Szczeciński oferuje także dodatkowe stypendia dla najlepszych studentów od drugiego roku studiów. Doktorant będzie miał do dyspozycji budżet na wyjazdy konferencyjne oraz na 4-miesięczny staż naukowy w zewnętrznej instytucji finansowany z grantu NCN. Istnieje możliwość zamieszkania w Asystenckim Domu Mieszkalnym US po preferencyjnej cenie.

Zgłoszenia powinny zawierać: CV, listę publikacji, krótki opis zainteresowań badawczych, kopię dyplomu magisterskiego wraz z wyciągiem zawierającym oceny ze studiów, kopię pracy magisterskiej, minimum 1 list rekomendacyjny. Zgłoszenia powinny być przesłane emailowo do: prof. dr hab. Mariusza P. Dąbrowskiego (mariusz.dabrowski@usz.edu.pl).

Ogłoszenie w bazie NCN (13.06.2021).