Języki

Mariusz P. Dąbrowski
prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski

Lider Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej

Kierownik zespołu badawczego "Szczecińska Grupa Kosmologiczna"

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15,
70-451 Szczecin

Pokój 302, tel./fax: +48-91-4441248, fax: +48-91-4441427

email: kliknij, aby zobaczyć adres


Dane bibliograficzne:


Web of Science (dostęp tylko przez instytucje posiadające subskrypcję)
INSPIRE HEP z danymi bibliograficznymi i cytowaniami prac wysłanych do archiwów Los Alamos National Laboratory.
Scopus zintegrowany z ORCID
Research Gate (nie uznawane przez polskie MEiN)
Google Scholar (nie uznawane przez polskie MEiN)
Zainteresowania naukowe
Współpraca międzynarodowa
Lista publikacji
Energetyka jądrowa
Prezentacje popularnonaukowe
Wykłady interdyscyplinarne
Wybrane seminaria, wykłady zaproszone i konferencyjne
Artykuły popularnonaukowe
Granty
Nagrody i wyróżnienia
Członkowstwo w organizacjach i komitetach naukowych

Moje zainteresowania naukowe to:

I. Kosmologie superstrunowe i M-teoretyczne (membranowe).

To jest moja główna dziedzina zainteresowań. Teoria wydaje się być głównym kandydatem do teorii unifikacji oddziaływań fundamentalnych (elektromagnetycznych, słabych, silnych i grawitacyjnych). Zakłada ona, że cząstki elementarne nie są obiektami punktowymi lecz że są one obiektami rozciągłymi jak jednowymiarowe struny. Odpowiednie mody oscylacyjne tych fundamentalnych strun są interpretowane jako różne znane cząstki elementarne.

Pierwotnie interesowałem się ewolucją strun probnych w zakrzywionych czasoprzestrzeniach czarnych dziur i kosmologicznych. Taką ewolucję można opisać za pomocą działania Nambu-Goto lub Polyakova. Szczegolną uwagę zwracałem na wzajemne relacje miedzy strunami masywnymi i zerowymi (te ostatnie mają zerowe naprężenie i są uogólnieniem pojęcia bezmasowych czastek punktowych na teorię strun). W tym zagadnieniu współpracowałem głównie z Arne Larsenem z Odense oraz Alexandrem Zheltukhinem z Charkowa.
W dalszym rozwoju moich badań nad teorią strun zajmowałem się różnymi działaniami efektywnymi w teorii strun (bozonowe, typu I, typu IIA, typu IIB, heterotyczne, supergrawitacja i M-teoria) oraz modelami kosmologicznymi konstuowanymi w oparciu o te teorie, ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza Kosmologii Przed-Wielkim-Wybuchem. W tym scenariuszu inflacja (zwana tutaj superinflacją) zachodzi przed erą dominacji wyższych poprawek strunowych, którą to erę zwykliśmy byli nazywać Wielkim Wybuchem. Superinflacja jest wywoływana wyłącznie przez energię kinetyczną dylatonu (cząstki skalarnej odpowiedzialnej za zmianę wartości "stałej" grawitacyjnej G). W kontekscie kosmologii superstrunowej interesującym zagadnieniem jest mozliwość uniknięcia osobliwości, jak rownież rola cząstek o "naturze" strunowej (np. aksjon) w ewolucji kosmosu. Zagadnieniami związanymi z wpływem aksjonu na ewolucję Wszechświata czy też mozliwością pojawiania się zamkniętych pętli czasowych w kosmologii superstrunowej zajmowałem się wspólnie z Johnem Barrowem z Cambridge.

W ostatnich latach moje zainteresowanie wzbudzily kosmologie konstruowane w oparciu o M-teorię. M-teoria to granica silnego sprzęzenia dla teorii superstrunowych. Jednym z przykladów M-teorii jest teoria Horavy-Wittena. W tej teorii oddzialywania grawitacyjne propagują sie we wszystkich 11-wymiarach (teoria Horavy-Wittena jest konstruowana z 11-wymiarowej supergrawitacji), natomiast oddziaływania cechowania (silne, słabe i elektromagnetyczne) propagują się tylko w 10-wymiarach. Wszechświat składa sie w takim modelu z dwóch dziesięciowymiarowych membran połączonych odcinkiem z osobliwymi końcami zwanym orbifoldem. W teorii Horavy-Wittena rozważał zachowanie się jednorodnych modeli kosmologicznych. Sciśle z teorią Horavy-Wittena związana jest teoria Randall-Sundrum - to też model z dwiema (lub jedną, jeśli dodatkowy wymiar jest nieskończony) membranami połączonymi orbifoldem, ale ta teoria nie odnosi sie w tak głęboki sposób do idei unifikacji oddzialywań jak teoria superstrun, czy M-teoria. Modele Randall-Sundrum nazywane też wszechświatami membranowymi wzbudziły ogromne zainteresowanie w ostatnich latach poniewaz przewidują mozliwosc detekcji efektów unifikacyjnych dla grawitacji już w skali energii cząstek dostępnej w ziemskich akceleratorach. Poza tym przewidują modyfikację prawa grawitacji Newtona na odleglościach pomiędzy oddziałującymi czastkami mniejszych niz 1 mm. W teorii Horavy-Wittena zajmowałem się rozwiązaniami typu chaotycznego (Mixmaster) podobnie jak w teorii Przed-Wielkim-Wybuchem. Z kolei we współpracy z M. Szydłowskim, A. Krawcem i W. Godłowskim z Krakowa zajmowałem się problemem zachowania się dynamicznego modeli Randall-Sundrum oraz ich porównaniem z danymi obserwacyjnymi gwiazd supernowych typu Ia.

II. Kosmologie ekpirotyczne i cykliczne. Kosmologie konforemne.

Nowymi i bardzo ściśle związanymi z kosmologiami typu Przed-Wielkim-Wybuchem są kosmologie ekpirotyczne i cykliczne. Ich głównż zaletą jest fakt, że dopuszczają one nieosobliwe przejście od fazy kurczenia się Wszechświata do fazy ekspansji. Istotną różnicą między obydwoma scenariuszami (Przed-Wielkim-Wybuchem oraz ekpirotycznym/cyklicznym) jest fakt, że przejście w scenariuszu ekpirotycznym zachodzi w granicy słabego sprzężenia strunowego co wraz z odpowiednim doborem sprzężenia między dylatonem oraz polami materii (pył, promieniowanie) pozwala również na nieosobliwe przejście w sensie krzywizny Riemanna. Podobnego typu przejście przez osobliwość w granicy słabego sprzężenia pojawia się w scenariuszu kosmologii konforemnej - kosmologii opartej na działaniu, które jest niezmiennicze ze względu na konforemne transformacje metryki czasoprzestrzeni. To ostatnie zagadnienie jest badane przeze mnie we współpracy z Dawidem Blaschke (Rostock, Darmstadt) oraz Tomaszem Denkiewiczem (Szczecin, Rostock).

III. Kosmologia fantomowa. Nagłe osobliwości w przyszłości i Wielkie Rozerwanie.

Ostatnie dane obserwacyjne supernowych typu Ia w kosmologii silnie faworyzują istnienie we Wszechświecie materii o bardzo dużym ujemnym ciśnieniu (z indeksem barotropowym w < -1) co oznacza, że "dyżurna" stała kosmologiczna nie wystarcza do wyjaśnienia obserwowanego przyspieszenia ewolucji Wszechświata. Materię, która może to zapewnić nazywamy fantomem. Ma ona egzotyczne własności. Przede wszystkim ma ujemną energię kinetyczną (zachowuje się jak pole duch w teorii pola) a w przełożeniu na osiągnięcia Ogólnej Teorii Względności jej cechą jest, że łamie ona wszystkie warunki energetyczne Hawkinga-Penrose'a. Kosmologiczne modele fantomowe dopuszczają nowy typ osobliwości czasoprzestrzeni tzw. Wielkie Rozerwanie (Big-Rip). Polega ono na tym, że w odróżnieniu od Wielkiego Zgniecenia dla którego gęstość energii rośnie do nieskończoności wraz z kurczeniem się Wszechświata, tutaj gęstość energii rośnie do nieskończoności wraz faktem przybierania przezeń nieskończonych rozmiarów. Osobliwości typu Wielkie Rozerwanie pojawiają się w skończonej przyszłości ale nie są jedynymi osobliwościami jakie mogą występować w kosmologii. Otóż mogą istnieć też osobliwości, które nie łamią większości warunków energetycznych i choć nie dopuszczają żadnej formy analitycznej postaci równania stanu wiążącego gęstość energii z ciśnieniem, to mają taką własność, że są osobliwościami tylko ciśnienia ale nie gęstości energii. Te nowe osobliwości nazwano Nagłymi Osobliwościami w Przyszłości (sudden future singularities) i są one poniekąd podobne do przestrzennych osobliwości skończonej gęstości, które studiowałem wcześniej w kontekście niejednorodnych modeli kosmologiczncyh Stephaniego. Modele fantomowe Wszechświata były badane przeze mnie we współpracy z Markiem Szydłowskim i Tomaszem Stachowiakiem z Krakowa. Samodzielnie natomiast zająłem się badaniem Nagłych Osobliwości w Przyszłości w kontekście modeli niejednorodnych Stephaniego.

IV. Kosmologia kwantowa.

Konstruuje się ją w oparciu o równanie Wheelera-deWitta (WDW), w którym w zasadzie rozważa się tylko nieliczne stopnie swobody jeśli chodzi o geometrię i pola materii. Mnie interesują tutaj różne modele minisuperprzestrzeni (rowniez w kontekscie minisuperprzestrzeni konstruowanych w oparciu o teorie strunowe czym zajmowałem się w jednej z prac samodzielnie oraz we współpracy z Clausem Kieferem z Kolonii - tzw. kwantowa kosmologia strun) i konkretne rozwiązania równania WDW. Oczywiście największym problemem kosmologii kwantowej są warunki brzegowe i są one rownież w polu moich zainteresowań. W przeszłości zajmowałem się też problemem tunelowania w modelach oscylujących Wszechświata. Poza tym interesują mnie takie problemy jak dekoherencja (pojawienie sie zachowania klasycznego) oraz problem czasu i strzałki czasu w kosmologii kwantowej.

V. Kosmologia obserwacyjna (uogólnione prawo Hubble'a, jerk i inne charakterystyki ekspansji). Niejednorodne modele kosmologiczne.

Innym polem moich zainteresowań są niejednorodne modele kosmologiczne a w szczególności ich możliwa zgodność z obserwacjami odległych galaktyk. Oczywiscie izotropia mikrofalowego promieniowania tła wydaje się narzucać duże ograniczenia na to, aby Wszechswiat był niejednorodny. Jednak dopuszczenie możliwości wprowadzenia swobodnych parametrów do modeli kosmologicznych związanych z niejednorodnością w rozkładzie materii w wielkiej skali moze okazać się niesprzeczne z obserwacjami, jak wykazalem to wspolnie z M. Hendrym dla obserwacji supernowych typu Ia. Ostatnio zaproponowałem wyższego rzędu niż stała Hubble'a, parametr spowolnienia i jerk, charakterystyki ekspansji Wszechświata (kerk, lerk itd.), które mogą pozwolić na rozróżnienie między różnymi modelami kosmologicznymi.

VI. Inne zainteresowania (teoria chaosu, fale grawitacyjne, soczewkowanie grawitacyjne).

Spośrod nich wymieniłbym zainteresowanie układami chaotycznymi w kosmologii i astronomii. Poza tym jestem zafascynowany możliwością detekcji fal grawitacyjnych przez konstruowane detektory takie jak LIGO czy VIRGO oraz planowany detektor w przestrzeni kosmicznej LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Rownież jestem zainteresowany problemem soczewkowania grawitacyjnego dla gwiazd neutronowych oraz mniej jeszcze znanych hipotetycznych gwiazd bozonowych (nad tym ostatnim problemem pracowałem z Franzem Schunckiem z Kolonii).

TOP / INDEX

Współpraca międzynarodowa:

Humboldt University, Berlin (Germany),
University of Oslo (Norway),
Perimeter Institute (Canada),
University of Basque Country (Spain),
Tufts University (USA),
Arizona State University (USA),
Indiana University (USA),
University of Cambridge (England),
University of Sussex (England),
University of Portsmouth (England),
University of Glasgow (Scotland),
University of Cologne (Germany),
Max-Planck Institute for Gravitational Physics, Golm (Germany),
DESY, Zeuthen (Germany),
Kharkov Institute of Physics and Technology (Ukraine),
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kiev (Ukraine),
Bogolyubov Laboratory for Theoretical Physics, Dubna (Russia),
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków (Poland).

TOP / INDEXSpis publikacji:Link do bazy INSPIRE informujący o danych bibliograficznych i liczbie cytowań publikacji umieszczonych na archiwach elektronicznych w Los Alamos National Laboratory (USA)


Artykuły w czasopismach:

1. M. P. Dąbrowski and J. Stelmach, Analytic Solutions of Friedman Equation for Spatially Opened Universes with Cosmological, Constant and Radiation Pressure, Annals of Physics (N. Y.) 166, (1986), 422-442.
2. M. P. Dąbrowski and J. Stelmach, A Redshift-Magnitude Formula for the Universe with Cosmological Constant and Radiation Pressure, The Astronomical Journal 92, (1986), 1272-1277.
3. M. P. Dąbrowski and J. Stelmach, Astrophysical Formulas for Friedman Models with Cosmological Constant and Radiation, The Astronomical Journal 94, (1987), 1373-1379.
4. M. P. Dąbrowski and J. Stelmach, Observable Quantities in Cosmological Models with Strings, The Astronomical Journal, 97, (1989), 978-985.
5. J. Stelmach, R. Byrka and M. P. Dąbrowski, Large- and Small-Angle Anisotropies of Microwave Background in Cosmological Models with Non-Zero $\Lambda$-Term, Phys. Rev. D41, (1990), 2434-2443.
6. M. P. Dąbrowski, Isometric Embedding of the Spherically Symmetric Stephani Universe. Some Explicit Examples, Journal Mathematical Physics 34, (1993), 1447-1479.
7. J. Stelmach, M. P. Dąbrowski and R. Byrka, Effect of Exotic Matter on Small-Angle Anisotropies of the Microwave Background, Nuclear Physics B406, (1993), 471-482.
8. M. P. Dąbrowski, A Redshift-Magnitude Relation for Non-Uniform Pressure Universes, Astrophysical Journal, 447,(1995), 43-52.
9. M. P. Dąbrowski, Note on Kantowski-Sachs Universes, Journal of Mathematical Physics, 36, (1995), 2985-2987.
10. J. D. Barrow & M. P. Dąbrowski, Oscillating Universes,Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 275, (1995), 850-862.
11. M. P. Dąbrowski & J. Osarczuk, Light Curves of Relativistic Charged Neutron Star, Astrophysics and Space Science, 229, (1995), 139-155.
12. M. P. Dąbrowski & A. R. Larsen, Quantum Tunneling Effect in Oscillating Friedman Cosmology, Physical Review D52, (1995), 3424-3431.
13. M. P. Dąbrowski, Oscillating Friedman Cosmology, Annals of Physics, 248, (1996), 199-219.
14. M. P. Dąbrowski, Time-Symmetrization and Isotropization of an Anisotropic Cosmological Model without Inflation, Astrophysics and Space Science, 240, (1996), 123-131.
15. J. D. Barrow & M. P. Dąbrowski, Kantowski-Sachs String Cosmologies, Phys. Rev., D55, (1997), 630-638.
16. M. P. Dąbrowski & A. R. Larsen, Null Strings in Schwarzschild Spacetime, Physical Review, D55, (1997), 6409-6414.
17. M. P. Dąbrowski & C. Kiefer, Boundary Conditions in Quantum String Cosmology, Physics Letters B397, (1997), 185-192.
18. M. P. Dąbrowski & M. A. Hendry, The Hubble Diagram of Type Ia Supernovae in Non-Uniform Pressure Universes, Astrophysical Journal 498, (1998), 67-76.
19. M. P. Dąbrowski & A. R. Larsen, Strings in Homogeneous Background Spacetimes, Physical Review D57, (1998), 5108-5117.
20. J. D. Barrow & M. P. Dąbrowski, Is There Chaos in Low-Energy String Cosmology? Physical Review D57, (1998), 7204-7222.
21. J. D. Barrow & M. P. Dąbrowski, Goedel Universes in String Theory, Physical Review D58, (1998), 103502.
22. M. P. Dąbrowski & F. Schunck, Boson Stars as Gravitational Lenses, Astrophysicsl Journal 535, (2000), 316-324.
23. M. P. Dąbrowski, Kasner Asymptotics of Mixmaster Horava-Witten Cosmology, Physics Letters B 474(2000), 52-57.
24. M.P. Dąbrowski, Quantum String Cosmologies, Annalen der Physik (Leipzig), 10 (2001), 195-217.
25. M.P. Dąbrowski, Kasner Asymptotics of Mixmaster Horava-Witten and Pre-Big-Bang Cosmologies, Nuclear Physics B (Proceedings Supplements) 102 & 103 (2001), 194-200.
26. M. P. Dąbrowski & J. Garecki, Superenergy and Supermomentum of Goedel Universes, Classical and Quantum Gravity, 19 (2002), 1-15.
27. M. P. Dabrowski, Is Supernovae Data in Favour of Isotropic Cosmologies?, Gravitation and Cosmology 8 (2002), 190-192.
28. M. P. Dąbrowski and I. Próchnicka, Null String Configurations in Black Hole and Cosmological Spacetimes, Phys. Rev. D66 (2002), 043508 (10 pages).
29. M. Szydłowski, M.P. Dąbrowski and A. Krawiec, Simple Dynamics on the Brane, Phys. Rev. D 66 (2002), 064003 (13 pages)
30. M.P. Dabrowski, "String Cosmologies" - book (title page, main body), University of Szczecin Press (195 pages), (2002).
31. M.P. Dąbrowski, T. Stachowiak and M. Szydłowski, Phantom Cosmologies Phys. Rev. D 68 (2003), 103519 (10 pages).
32. M. P. Dąbrowski, W. Godłowski and M. Szydłowski, Brane Universes Tested Against Astronomical Data, International Journal of Modern Physic D 13 (2004),1669-1702.
33. M.P. Dąbrowski and J. Garecki, Energy-Momentum and Angular Momentum of Goedel Universes, Phys. Rev. D 70 (2004), 043511 (9 pages).
34. M.P. Dąbrowski, Inhomogeneized Sudden Future Singularities, Phys. Rev.D 71 (2005), 103505 (6 pages).
35. M.P. Dąbrowski, Statefinders, Higher-Order Energy Conditions and Sudden Future Singularities, Phys. Lett. B 625
(2005), 184-189.
36. M.P. Dąbrowski and T. Stachowiak, Phantom Friedmann Cosmologies and Higher-Order Characteristics of Expansion, Annals of Physics (New York) 321 (2006), 771-812.
37. M.P. Dąbrowski, Future State of the Universe, Annalen der Physik (Leipzig) 15 (2006), 352-363.
38. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Strings at Future Singularities, Physical Review D73 (2006), 101301(R) (5 pages).
39. M.P. Dąbrowski, C. Kiefer and B. Sandhoefer, Quantum Phantom Cosmology, Physical Review D74 (2006), 044022 (12 pages).
40. M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, and D. Blaschke, The Conformal Status of omega = -3/2 Brans-Dicke Cosmology, Annalen der Physik (Leipzig) 17 (2007), 237-257.
41. M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, and M.A. Hendry, How far is it to a sudden future singularity of pressure?, Physical Review D75 (2007), 123524 (5 pages).
42. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Generalized Israel Junction Conditions for a Fourth-Order Brane World, Physical Review D77 (2008), 023524 (7 pages).
43. M.P. Dąbrowski, J. Garecki and D. Blaschke, Conformal transformations and conformal invariance in gravitation, Annalen der Physik (Berlin) 18 (2009), 13-32.
44. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Gibbons-Hawking Boundary Terms and Junction Conditions for Higher-Order Brane Gravity Models, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) 01 (2009), 018 (14 pages).
45. M.P. Dąbrowski and T. Denkiewicz, Barotropic index w-singularities in cosmology, Physical Review D79, 063521 (2009) (5 pages).
46. M.P. Dąbrowski and J. Garecki, Statefinders and observational measurement of superenergy, Physics Letters B686 (2010), 6-10.
47. M.P. Dąbrowski, Dark energy from temporal and spatial singularities of pressure, Ann. Phys. (Berlin) 19 (2010), 299-303.
48. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Brane f(R) gravity cosmologies, Phys. Rev. D 81, 123527 (2010) (8 pages).
49. H. Ghodsi, M. A. Hendry, M. P. Dabrowski, T. Denkiewicz, Sudden Future Singularity models as an alternative to Dark Energy? Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 414, 1517 (2011).
50. M. P. Dąbrowski, Spacetime averaging of exotic singularity universes, Physics Letters B 702 (2011) 320–323.
51. A. Balcerzak, M. P. Dąbrowski, Randall-Sundrum limit of f(R) brane-world models, Phys. Rev. D85 (2011), 063529 (5 pages) .
52. T. Denkiewicz, M. P. Dąbrowski, H. Ghodsi, M.A. Hendry, Cosmological tests of sudden future singularities, Physical Review D85 (2012), 083527 (9 pages) .
53. D.B. Blaschke, M.P. Dąbrowski, Conformal relativity versus Brans-Dicke and superstring theories, Entropy 14 (10), 1978-1996 (2012).
54. M.P. Dąbrowski and K. Marosek, Regularizing cosmological singularities by varying physical constants, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) 02 (2013), 012 (17 pages).
55. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Redshift drift in a pressure gradient cosmology, Physical Review D87, 063506 (2013) (7 pages).
56. M.P. Dąbrowski, Varying Physical Constant Cosmologies and the Anthropic Principles, in: The Causal Universe, G.F.R. Ellis, M. Heller, and T. Pabjan (eds.), Copernicus Center Press, Kraków, Poland, p. 215-235 (2013).
57. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, Redshift drift in varying speed of light cosmology, Physics Letters B728, 15-18 (2014).
58. T. Denkiewicz, M.P. Dabrowski, C.J.A.P. Martins, P. Vielzeuf, Redshift drift test of exotic singularity universes, Phys. Rev. D89, 083514 (2014) (6 pages).
59. M.P. Dabrowski, T. Denkiewicz, C.J.A.P. Martins, P. Vielzeuf, Variations of the fine-structure constant in exotic singularity models, Phys. Rev. D89, 123512 (2014) (8 pages).
60. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, A statefinder luminosity distance formula in varying speed of light cosmology, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) 06, 035 (2014) (12 pages).
61. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, and T. Denkiewicz, Off-center observers versus supernovae in inhomogeneous pressure universes, Astrophysical Journal 792, 92-99 (2014) (8 pages).
62. M.P. Dąbrowski, Are Singularities the Limits of Cosmology?, in: Mathematical Structures of the Universe, M. Eckstein, M. Heller, S.J. Szybka (eds.), Copernicus Center Press, Kraków, Poland, p. 99-117 (2014).
63. K. Leszczyńska, M.P. Dąbrowski, A. Balcerzak, Varying constants quantum cosmology, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) 02, 012 (2015) (15 pages).
64. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, R. Lazkoz, Measuring the speed of light with Baryon Acoustic Oscillations, Physical Review Letters 114, 101304 (2015) (5 stron).
65. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, D. Polarski, D. Puy, A critical assessment of some inhomogeneous pressure Stephani models, Phys. Rev. D91, 083506 (2015) (13 stron).
66. M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Abolishing the maximum tension principle, Phys. Lett. B748, 428-431 (2015).
67. M.P. Dąbrowski, Puzzles of the dark energy in the universe - phantom, Eur. J. Phys. 36, 065017 (2015) (11 stron).
68. M.P. Dąbrowski, H. Gohar, V. Salzano, Varying constants entropic Lambda-CDM cosmology, Entropy 18, 60 (2016) (24 strony).
69. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, R. Lazkoz, Probing the constancy of the speed of light with future galaxy survey: the case of SKA and Euclid, Phys. Rev. D93, 063521 (2016) (13 stron).
70. K. Marosek, M.P. Dąbrowski, A. Balcerzak, Cyclic multiverses, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 461, 2777-2788 (2016).
71. V. Salzano, D.F. Mota, M.P. Dąbrowski, S. Capozziello, No need for dark matter in galaxy clusters within Galileon theory, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 10, 033 (2016).
72. S. Robles-Perez, A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, M. Kraemer, Inter-universal entanglement in a cyclic multiverse, Phys. Rev. D95, 083505 (2017) (15 stron).
73. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, V. Salzano, Modelling spatial variations of the speed of light, Annalen der Physik, 1600409 (2017) (6 stron).
74. N.A. Nilsson, M.P. Dąbrowski, Energy Scale of Lorentz Violation in Rainbow Gravity, Physics of the Dark Universe 18, 115-122 (2017).
75. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, Statistical hierarchy of varying speed of light cosmologies, Astrophysical Journal 851, 97 (2017) (14 stron).
76. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, GUP impact onto black holes information flux and the sparsity of Hawking radiation, Phys. Rev. D97, 044029 (2018) (7 stron).
77. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Minimal length and the flow of entropy from black holes, International Journal of Modern Physics D47, 028 (2018) (5 stron).
78. M.P. Dąbrowski, K. Marosek, Non-exotic conformal structure of weak exotic singularities, General Relativity and Gravitation 50, 160 (2018) (13 stron).
79. K. Leszczyńska, M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, Varying constants driven baryogenesis, European Physics Journal C 79, 222 (2019) (15 pages).
80. M.P. Dąbrowski, Anthropic selection of physical constants, quantum entanglement, and the multiverse falsifiability, Universe, 5, 172-192 (2019).
81. M.P. Dąbrowski, F. Wagner, Extended Uncertainty Principle for Rindler and cosmological horizons, European Physics Journal C 79, 716 (2019) (8 pages).
82. Michael R. Wilczynska, John K. Webb, Matthew Bainbridge, John D. Barrow, Sarah E. I. Bosman, Robert F. Carswell, Mariusz P. Dąbrowski, Vincent Dumont, Chung-Chi Lee, Ana Catarina Leite, Katarzyna Leszczyńska, Jochen Liske, Konrad Marosek, Carlos J. A. P. Martins, Dinko Milaković, Paolo Molaro and Luca Pasquini, Four direct measurements of the fine-structure constant 13 billion years ago, Science Advances 6, 9672 (2020).
83. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, T. Naumann (eds.), The Multiverse, Book Edited as the "Universe" volume (ISBN 978-3-03928-867-0) (2020).
84. M.P. Dąbrowski, F. Wagner, Asymptotic Generalized Extended Uncertainty Principle, European Physics Journal C 80, 676 (2020).
85. M.P. Dąbrowski and V. Salzano, Geometrical observational bounds on a fractal horizon holographic dark energy, Physical Review D 102, 064047 (2020).
86. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Nonextensive Black Hole Entropy and Quantum Gravity Effects at the Last Stages of Evaporation, Physical Review D 103, 026021 (2021).
87. A. Balcerzak, S. Barroso-Bellido, M.P. Dąbrowski, S. Robles-Perez, Entanglement entropy at critical points of classical evolution in oscillatory and exotic singularity multiverse models, Physical Review D 103, 043507 (2021).
88. R. Caroli, M.P. Dąbrowski, V. Salzano, Ricci cosmology in light of astronomical data, European Physics Journal C 81, 881 (2021) (15 stron).

Publikacje konferencyjne:

1. M. P. Dąbrowski and J. Stelmach, Cosmic Strings as a Candidate for Dark Matter. Astrophysical Formulae, in Large Scale Structure in the Universe IAU Symposium No 130 eds. Jean Adouze, Marie-Christine Palletan & Alex Szalay, Kluwer
Academic Publishers, (1988), 566.
2. M. P. Dąbrowski and J. Stelmach, Relation Between Astronomical Parameters
for the Universe with Cosmological Constant and Radiation Pressure, in Gauge Theory and the Early Universe eds. P. Galeotti & D. N. Schramm, Kluwer Academic Publishers, (1988), 373-382.
3. M. P. Dąbrowski and J. Osarczuk, Gravitational Lensing Properties of the Reissner-Nordstrom Type Neutron Star, Gravitational Lenses.Proceedings. International Conference on Gravitational Lenses (ICGL),Hamburg (Germany), 9-13 Sept. 1991, eds. R. Kayser, T. Schramm & L. Nieser, Lecture Notes in Physics 406, Springer-Verlag, Berlin, Germany, (1992), 366.
4. J. D. Barrow and M. P. Dąbrowski, String Cosmology and Chaos, in Current Topics in Mathematical Cosmology, eds. M. Rainer & H-J. Schmidt (World Scientific, Singapore, 1998), 53-62.
5. M. P. Dąbrowski, Problems with Chaos in String Cosmology, Proceedings of the 2nd ICRA Workshop The Chaotic Universe, eds. V. Gurzadyan & R. Ruffini, (World Scientific, Singapore, 2000), 331-349.
6. M.P. Dąbrowski, Chaotic Systems in Relativity and Cosmology, in Chaos in Dynamical Systems I, ed. M.P. Dąbrowski (Institute of Physics Publishing, University of Szczecin, 2000), 18-27.
7. M.P. Dąbrowski, Dynamics of Mixmaster Ho\v{r}ava-Witten Cosmology, in Chaos in Dynamical Systems II, ed. M.P. Dąbrowski and J. Kozłowski (Institute of Physics Publishing, University of Szczecin, 2001), 25-39.
8. M. P. Dąbrowski, Kasner Asymptotics of Weakly and Strongly Coupled Heterotic String Cosmologies, Proceedings of the
Ninth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, V.G. Gurzadyan, R.T. Jantzen & R. Ruffini (eds.) (World Scientific, Singapore, 2002), 894-895.
9. M.P. Dąbrowski, Dynamics of Brane Universes, in Chaos in Dynamical Systems III, ed. M.P. Dąbrowski (Institute of Physics Publishing, University of Szczecin, 2002), 21-30.
10. F.E. Schunck and M. P. Dąbrowski, Gravitational Lensing by Boson Stars, Proceedings of the Ninth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, V.G. Gurzadyan, R.T. Jantzen & R. Ruffini (eds.) (World Scientific, Singapore, 2002), 2117-2118.
11. M.P. Dąbrowski, Dynamics of the Friedmann-Randall-Sundrum Brane Universes, in Chaos in Dynamical Systems IV, ed. M.P. Dąbrowski (Institute of Physics Publishing, University of Szczecin, 2003), 7-28.
12. M.P. Dąbrowski, D. Behnke and D. Blaschke, Relation between conformal cosnologies, Brans-Dicke and low-energy-effective superstring theories, Proceedings of 60th Anniversary of Victor Pervushin, Dubna (Russia) (2004), p. 128-144.
13. M.P. Dąbrowski, Introdution to Superstring and M-theory-motivated cosmologies,Proceedings of the conference "Hot points in cosmology and astrophysics", eds. V. Belyaev and D.N. Blaschke, Dubna (Russia) (2005), p. 14-37.
14. M.P. Dąbrowski and T. Denkiewicz, Isotropic and Non-isotropic conformal cosmologies, Proceedings of the conference "Hot points in cosmology and astrophysics", eds. V. Belyaev and D.N. Blaschke, Dubna (Russia) (2005), p. 38-54.
15. M. P. Dąbrowski, Phantom Dark Energy and its Cosmological Consequences, Proceedings of the Eleventh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, H. Kleinert, R.T. Jantzen and R. Ruffini (eds.) (World Scientific, Singapore, 2008), 1761-1763.
16. M. P. Dąbrowski and A. Balcerzak, Big-Rip, Sudden Future, and Other Exotic Singularities in the Universe, Proceedings of the Eleventh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, H. Kleinert, R.T. Jantzen and R. Ruffini (eds.) (World Scientific, Singapore, 2008), 2051-2053.
17. M.P. Dąbrowski, Fourth-order Gravities, Statefinders and Exotic Cosmological Singularities, Physics and Mathematics of Gravitation, K.E. Kunze, M. Mars, and Miguel Vazquez-Mozo (eds.), AIP Conference Proceedings Volume 1122 (Melville, New York, 2009), 244-247.
18. D.B.Blaschke, M.P.Dabrowski, V.V.Dmitriev, and S.A.Smolyansky, Kinetic description of W and Z boson vacuum creation in the early Universe. Proc. of the XIX Int. Baldin Seminar on High Energy Phys. Problems "Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics", Dubna, Sept.29 - Oct.4 (2008); v.2, p.198-201.
19. 43. M.P. Dąbrowski and A. Balcerzak, Higher-order brane gravity models, Proceedings of the conference "Invisible universe", Paris 29.06-3.07.2009, AIP Conference Proceedings Volume 1241 (Melville, New York, 2010), 468-476.
20. M.P. Dąbrowski and T. Denkiewicz, Exotic-singularity-driven dark energy, Proceedings of the conference "Invisible universe", Paris 29.06-3.07.2009, AIP Conference Proceedings Volume 1241 (Melville, New York, 2010), 561-570.
21. M.P. Dąbrowski and K. Marosek, Varying Constant Cosmologies and Cosmic Singularities, Proceedings of the conference "Multiverse and Fundamental Cosmology", Szczecin 10-14.09.2012), AIP Conference Proceedings Volume 1514 (Melville, New York, 2013), 35-38.
22. M.P. Dąbrowski, K. Marosek, A, Balcerzak, Standard and exotic singularities regularized by varying constants, Memoria della Societa Astronomica Italiana 85, 44-49, (2014).
23. M.P. Dąbrowski, V. Salzano, A. Balcerzak, R. Lazkoz, New tests of the variability of the speed of light, EPJ Web of Conferences 126, 04012 (2016).
24. M.P. Dąbrowski, Singularities and cyclic universes, Acta Phys. Pol. B Proceedings Supplement 10, 415-418 (2017).


Preprinty elektroniczne:


1. M. P. Dabrowski Oscillating Friedmann Cosmology, gr-qc/9503017.
2. M. P. Dabrowski & A. L. Larsen, Quantum Tunneling Effect in Oscillating Friedmann Cosmology, gr-qc/9504025.
3. M. P. Dabrowski, Time-Symmetrization and Isotropisation of Stiff-Fluid Kantowski-Sachs Universes,gr-qc/9510064.
4. J. D. Barrow & M. P. Dabrowski, Kantowski-Sachs String Cosmologies, hep-th/9608136.
5. M. P. Dabrowski & A. L. Larsen, Null Strings in Schwarzschild Spacetime,hep-th/9610243.
6. M. P. Dabrowski & C. Kiefer, Boundary Conditions in Quantum String Cosmology, hep-th/9701035.
7. M. P. Dabrowski & M. A. Hendry, Non-Uniform Pressure Universes: The Hubble Diagram of Type Ia Supernovae
and the Age of the Universe, astro-ph/9704123.
8. M. P. Dabrowski & A. L. Larsen, Strings in Homogeneous Background Spacetimes,hep-th/9706020.
9. J. D. Barrow & M. P. Dabrowski, Is There Chaos in Low-Energy String Cosmology?, hep-th/9711049.
10. J. D. Barrow & M. P. Dabrowski, Godel Universes in String Theory, gr-qc/9803048.
11. J. D. Barrow & M. P. Dabrowski, String Cosmology and Chaos, gr-qc/9806023.
12. M. P. Dabrowski & F. E. Schunck, Boson Stars as Gravitational Lenses,astro-ph/9807039.
13. M. P. Dabrowski & A. A. Zheltukhin, Perturbative String Dynamics Near the Photon Sphere, hep-th/9809176.
14. M. P. Dabrowski, Is Supernovae Data in Favour of Isotropic Cosmologies, gr-qc/9905083.
15. M. P. Dabrowski, Kasner Asymptotics of Horava-Witten Cosmology, hep-th/9911217.
16. M. P. Dabrowski, Mixmaster Horava-Witten Cosmologies, hep-th/0102065.
17. M. P. Dabrowski & J. Garecki, Superenergy and Supermomentum of Godel Universes, gr-qc/0102092.
18. M. Szydlowski, M.P. Dabrowski and A. Krawiec, Dynamics, Cosmic Acceleration and Horizons on the Brane, hep-th/0201066.
19. M. P. Dabrowski and I. Próchnicka, Null String Configurations in Black Hole and Cosmological Spacetimes, hep-th/0201180.
20. M. P. Dabrowski, W. Godlowski and M. Szydlowski, Brane universes tested by supernovae, astro-ph/0210156.
21. M.P. Dabrowski, W. Godlowski and M. Szydlowski, Astronomical tests for brane universes and the dark energy on the brane,
astro-ph/0212100.
22. M.P. Dabrowski, T. Stachowiak and M. Szydlowski, Phantom cosmologies, hep-th/0307128.
23. M.P. Dabrowski and J. Garecki, Energy momentum and angular momentum of Goedel universes, gr-qc/0309064.
24. D. Blaschke and M.P. Dabrowski, Conformal cosmology versus Brans-Dicke and superstring theories, hep-th/0407078.
25. M.P. Dąbrowski and J. Stelmach, Observable quantities in cosmological models with strings, astro-ph/0410344.
26. M.P. Dąbrowski, Inhomogenized sudden future singularities, gr-qc/0410033.
27. M.P. Dąbrowski and T. Stachowiak, Generalized phantom cosmologies, hep-th/0411199.
28. M.P. Dąbrowski, Statefinders, Higher-Order Energy Conditions and Sudden Future Singularities, gr-qc/0505069.
29. M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, and D. Blaschke, The Conformal Status of omega = -3/2 Brans-Dicke Cosmology, hep-th/0507068.
30. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, Strings at future singularities, hep-th/0604034.
31. M.P. Dąbrowski, C. Kiefer and B. Sandhoefer, Quantum Phantom Cosmology, hep-th/0605229.
32. M.P. Dąbrowski, Future State of the Universe, astro-ph/0606574.
33. M. P. Dąbrowski, Phantom Dark Energy and its Cosmological Consequences, gr-qc/0701057.
34. M. P. Dąbrowski and A. Balcerzak, Big-Rip, Sudden Future, and Other Exotic Singularities in the Universe, gr-qc/0701056.
35. M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, and M.A. Hendry, How far is it to a sudden future singularity of pressure?, 0704.1383.
36. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Generalized Israel Junction Conditions for a Fourth-Order Brane World, 0710.3670.
37. M.P. Dąbrowski and J. Garecki, Energy, Angular Momentum, Superenergy and Angular Supermomentum in Conformal Frames, 0712.1358.
38. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Gibbons-Hawking Boundary Terms and Junction Conditions for Higher-Order Brane Gravity Models, 0804.0855.
39. M.P. Dąbrowski, J. Garecki and D. Blaschke, Conformal transformations and conformal invariance in gravitation, 0806.2683.
40. D.B. Blaschke, M.P. Dąbrowski, V.V. Dmitriev, S.A. Smolyansky, Kinetic description of W and Z boson creation in the early universe, 0812.0994.
41. M.P. Dąbrowski, A Redshift-Magnitude Relation for Non-Uniform Pressure Universes, 0902.2899.
42. M.P. Dąbrowski and T. Denkiewicz, Barotropic index w-singularities in cosmology, 0902.3107.
43. M.P. Dąbrowski and J. Garecki, Statefinders and observational measurement of superenergy, 0905.4534.
44. M.P. Dąbrowski and A. Balcerzak, Higher-order brane gravity models, 0909.1079.
45. M.P. Dąbrowski and T. Denkiewicz, Exotic-singularity-driven dark energy, 0910.0023.
46. A. Balcerzak and M.P. Dąbrowski, Brane f(R) gravity cosmologies, 1004.0150.
47. H. Ghodsi, M. A. Hendry, M. P. Dabrowski, T. Denkiewicz, Sudden Future Singularity models as an alternative to Dark Energy?, 1101.3984.
48. M. P. Dabrowski, Spacetime averaging of exotic singularity universes, 1105.3607.
49. A. Balcerzak, M. P. Dabrowski, Randall-Sundrum limit of f(R) brane-world models, 1107.3048.
50. T. Denkiewicz, M. P. Dabrowski, H. Ghodsi, M.A. Hendry, Cosmological tests of sudden future singularities, 1201.6661.
51. M. P. Dabrowski, K. Marosek, Regularizing cosmological singularities by varying physical constants, 1207.4038.
52. A. Balcerzak, M.P. Dabrowski, Redshift drift in a pressure gradient cosmology, 1210.6331.
53. M.P. Dabrowski, K. Marosek, A. Balcerzak, Standard and exotic singularities regularized by varying constants, 1308.5462.
54. A. Balcerzak, M.P. Dabrowski, Redshift drift and luminosity distance in VSL cosmology, 1310.7231.
55. A. Balcerzak, M.P. Dabrowski, T. Denkiewicz, Off-center observers versus supernovae in inhomogeneous pressure universes, 1312.1567.
56. T. Denkiewicz, M.P. Dabrowski, C.J.A.P. Martins, P. Vielzeuf, Redshift drift test of exotic singularity universes, 1402.0520.
57. A. Balcerzak and M.P. Dabrowski, A statefinder luminosity distance formula in varying speed of light cosmology, 1406.0150.
58. M.P. Dabrowski, T. Denkiewicz, C.J.A.P. Martins, P. Vielzeuf, Variations of the fine-structure constant $\alpha$ in exotic singularity models, 1406.1007.
59. M.P. Dąbrowski, Are singularities the limits of cosmology?, 1407.4851.
60. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, D. Polarski, D. Puy, A critical assessment of some inhomogeneous pressure Stephani models, 1409.1523.
61. M.P. Dąbrowski, Puzzles of the dark energy in the universe - phantom, 1411.2827.
62. K. Leszczyńska, M.P. Dąbrowski, A. Balcerzak, Varying constants quantum cosmology, 1411.6094.
63. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, R. Lazkoz, Measuring the speed of light with Baryon Acoustic Oscillations, 1412.5653.
64. M.P. Dąbrowski, H. Gohar, V. Salzano, Varying constants entropic Lambda-CDM cosmology, 1503.08722.
65. M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Abolishing the maximum tension principle, 1504.01547
66. K. Marosek, M.P. Dąbrowski, A. Balcerzak, Cyclic multiverses, 1509.04074
67. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, R. Lazkoz, Probing the constancy of the speed of light with future galaxy survey: the case of SKA, Euclid, and WFIRST2.4, 1511.04732
68. A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, V. Salzano, Modelling spatial variations of the speed of light, 1604.07655
69. V. Salzano, D.F. Mota, M.P. Dąbrowski, S. Capozziello, No need for dark matter in galaxy clusters within Galileon theory, 1607.02606
70. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, Statistical hierarchy of varying speed of light cosmologies, 1612.06367
71. N.A. Nilsson, M.P. Dąbrowski, Energy Scale of Lorentz Violating in Rainbow Gravity, 1701.00533
72. S. Robles-Perez, A. Balcerzak, M.P. Dąbrowski, M. Kraemer, Inter-universal entanglement in a cyclic multiverse, 1701.04773
73. M.P. Dąbrowski, Singularities and cyclic universes,1708.03929
74. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, GUP impact onto black holes information flux and the sparsity of Hawking radiation,
1801.09660
75. K. Leszczyńska, M.P. Dąbrowski, T. Denkiewicz, Varying constants driven baryogenesis, 1804.10045
76. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Minimal length and the flow of entropy from black holes,
1805.07690
77. M.P. Dąbrowski, K. Marosek, Non-exotic conformal structure of weak exotic singularities, 1806.00601
78. A.N. Nilsson, M.P. Dąbrowski, Cosmology in a toy model of Lorentz breaking gravity, 1806.06767
79. M.P. Dąbrowski, F. Wagner, Extended Uncertainty Principle for Rindler and cosmological horizons, 1905.09713
80. M.P. Dąbrowski, Anthropic selection of physical constants, quantum entanglement, and the multiverse falsifiability, 1910.09073
81. Michael R. Wilczynska, John K. Webb, Matthew Bainbridge, Sarah E. I. Bosman, John D. Barrow, Robert F. Carswell, Mariusz P. Dabrowski, Vincent Dumont, Ana Catarina Leite, Chung-Chi Lee, Katarzyna Leszczynska, Jochen Liske, Konrad Marosek, Carlos J. A. P. Martins, Dinko Milakovic, Paolo Molaro, Luca Pasquini, Four direct measurements of the fine-structure constant 13 billion years ago, 2003.07627
82. M.P. Dąbrowski, F. Wagner, Asymptotic Generalized Extended Uncertainty Principle, 2006.02188
83. M.P. Dąbrowski, V. Salzano, Complete observational bounds on a fractal horizon holographic dark energy, DOI: 10.13140/RG.2.2.16795.28963
84. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Nonextensive Black Hole Entropy and Quantum Gravity Effects at the Last Stages of Evaporation, 2009.02129
85. M.P. Dąbrowski, V. Salzano, Geometrical observational bounds on a fractal horizon holographic dark energy, 2009.08306
86. A. Balcerzak, S. Barroso-Bellido, M.P. Dąbrowski, S. Robles-Perez, Entanglement entropy at critical points of classical evolution in oscillatory and exotic singularity multiverse models, 2009.14058
87. R. Caroli, M.P. Dąbrowski, V. Salzano, Ricci cosmology in light of astronomical data, 2105.10933
88. S. Barroso-Bellido, M.P. Dąbrowski, Observational Imprints of Our Lost Twin Anti-Universe, 2203.07069
89. I. Cimdiker, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, Equilibrium Temperature for Black Holes with Nonextensive Entropy, 2208.04473
TOP / INDEX

Energetyka jądrowa:

 • ``Elektrownia jądrowa w województwie zachodniopomorskim" Odczyt na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 18.03.2009; wykład wygłoszony także dla "Akademii Młodych", Szczecin w dniu 02.02.2009 oraz dla "Bussiness Club" Szczecin w dniu 28.05.2009.
 • K. Czerski , M. P. Dąbrowski, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim, Biuletyn Informacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 07/2009.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Energetyka jądrowa - Województwo Zachodniopomorskie 2010, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 18-19.10.2010.
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji "2nd International Nuclear Energy Congress", Politechnika Warszawska, 22-24.05.2012.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji "ERMSAR2017", Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 16-18.05.2017.


 • TOP / INDEX

  Prezentacje popularnonaukowe:  TOP / INDEX

  Wykłady interdyscyplinarne:


  TOP / INDEX

  Wybrane seminaria, wykłady zaproszone i konferencyjne:

  • "Analytic solutions of Friedmann equation with cosmological constant and radiation pressure" 8.06.84, University of Wrocław, Poland
  • "A redshift-magnitude relation for Friedmann universes with cosmological constant and radiation pressure" 12.86, University of Warsaw, Poland
  • "Observable quantities in cosmology" 05.87, Copernicus Center, Warsaw,Poland
  • "Observable quantities in cosmological models with strings" 10.87, Copernicus Center, Warsaw, Poland
  • "Observable quantities in cosmological models with matter of different equations of state" 9.06.1989, University of Wrocław, Poland
  • "From Big-Bang to galaxy formation" 10.90, University of Wrocław, Poland
  • "Strong gravitational lensing of a charged neutron star" 11.91, University of Szczecin, Poland
  • "Gravitational lensing properties of a charged neutron star" 11.93, University of Sussex, UK
  • "Inhomogeneous pressure universes" 01.94, University of Sussex, UK
  • "Superstring cosmologies" 05.96, University of Sussex, UK
  • "Anisotropic string cosmologies" 07.96, University of Portsmouth, UK
  • "A redshift-magnitude relation for inhomogeneous pressure universes" 07.96, University of Bonn, Germany
  • "Quantum tunneling effect in oscillating Friedmann cosmology" 10.96, University of Freiburg, Germany
  • "Quantum tunneling of macroscopic universes" 28.01.97 - Yagiellonian University, Kraków, Poland
  • "Chaos and string cosmology" 25.10.97 - University of Sussex, Brighton, England
  • "Quantum string cosmology" 11.11.97 - University of Sussex, Brighton, England
  • "Inhomogeneous pressure universes and their observational consequences" 9.12.97 - Queen Mary and Westfield College, London, England
  • "Is there chaos in string cosmology" 26.01.98 - University of Portsmouth, England
  • "Gravitation wave detection" 15.02.98 - University of Sussex, Brighton, England
  • "Chaos in string cosmology" 30.03.98 - International Conference on Mathematical Cosmology, University of Potsdam, Germany
  • "Inhomogeneous cosmological models" 28.05.98 - University of Glasgow, Scotland
  • "Gravitational lensing in scalar field theories" 15.06.98 - University of Sussex, Brighton, England
  • "Goedel Universes from low-energy-effective-actions for strings" 1.10.98 - International Conference "Beyond the Standard Model" Deutsche Electronen Synchrotron (DESY), Hamburg, Germany
  • "Chaos in relativity and cosmology" 28.11.98 - University of Greifswald, Germany
  • "Superstring cosmologies" 4.12.98 - University of Wrocław, Wrocław, Poland
  • "Superstring cosmologies" 8.01.99 - University of Warsaw, Warsaw, Poland
  • "Goedel universes in string theory" 29.01.99 - University of Napoli,Italy
  • "Problems with chaos in string cosmology" 4.04.99 - International Conference "The Chaotic Universe", University of Rome `La Sapienza', Italy
  • "Goedel universes in string theory" 18.03.99 - University of Wrocław, Poland
  • "Cosmological constant and supernovae type Ia observations" 19.03.99 - University of Wrocław, Poland
  • "Chaos in relativity and cosmology" 12.06.99 - 1st International Conference "Chaos in Dynamical Systems", Międzyzdroje, Poland
  • "Is supernovae data in favour of Friedmann cosmologies" 1.07.99 - Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA), Triest, Italy
  • "Dynamics of Mixmaster Horava-Witten Cosmology" 19.05.00 - 2nd International Conference "Chaos in Dynamical Systems", Międzyzdroje, Poland
  • "Supernovae observations versus standard cosmology" 16.06.00 - SALT Conference, Toruń, Poland
  • "Kasner Asymptotics of weakly and strongly coupled heterotic string theories" 4.07.00 - IX Marcel Grossmann Meeting, Rome, Italy
  • "Kasner asymptotics of Mixmaster Horava-Witten cosmologies" -29.07.00 - SSQFT2 Conference (D.V. Volkov Memorial), Kharkov, Ukraine.
  • "String Cosmologies" 27.02.2001 - University of Poznań, Poland
  • "Dynamics of Brane Universes" 20.05.2001 - 3rd International Conference "Chaos in Dynamical Systems", Międzyzdroje, Poland
  • "Superstring and Brane Cosmologies - part I and II" 2.07.2001 i 5.07.2001 - University of Rostock, Germany
  • "String cosmologies" 13.09.2001 - Bogoliubov Institute of Theoretical Physics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine
  • "String Cosmologies" 19.09.2001 - Insitute for Single Crystals, Ukrainian Academy of Sciences, Kharkov, Ukraine
  • "Dynamics of Brane Universes" 20.05.2001 - 3rd International Conference "Chaos in Dynamical Systems" Międzyzdroje, Poland
  • "Superstring and M-theory Cosmology" (część 1 i 2) 3.07.01 and 5.07.01 - Institute of Physics, University of Rostock, Germany
  • "Dynamics and cosmic acceleration of brane universes" 18.03.2002 - German Physical Society Meeting, Leipzig, Germany
  • "Dynamics of Friedmann-Randall-Sundrum brane universes" 7.05.2002, Institute of Physics, University of Rostock, Germany
  • "Dynamics and cosmic acceleration of brane universes" 26.05.2002 - 4th International Conference "Chaos in Dynamical Systems" Międzyzdroje, Poland
  • "Is supernovae data in favour of isotropic cosmologies?" 2.07.2002, Institute of Physics, University of Rostock, Germany
  • "Brane universes tested by supernovae" 17.09.2002 - "The Relativistic Universe" Institute of Cosmology, University of Portsmouth, UK
  • "Phantom cosmologies" 31.10.2003 - University of Rostock, Germany
  • "Variable Gravitational Constant Theories" Graduiertenkolleg of University of Rostock Workshop Międzyzdroje, Poland, 21.07.2004
  • "Introduction to superstring and M-theory motivated cosmologies" - International School "Hot Points in Astrophysics and Cosmology", Dubna, Russia,
   2.08.2004
  • "Conformal relativity versus Brans-Dicke and superstring cosmologies"- International School "Hot Points in Astrophysics and Cosmology", Dubna, Russia, 3.08.2004
  • "Phantom cosmologies and more exotics in cosmology" - Department of Physics and Astronomy, University of Glasgow, 16.08.2004
  • "Statefinders, higher-order energy conditions and sudden future singularities" - Institute of Theoretical Physics, University of Cologne,
   Germany, 23.05.2005.
  • "Future state of the Universe" - "Pomeranian Workshop in Fundamental Cosmology", Pobierowo, Poland, 05.09.2005.
  • "Supernovae observations and the future of the universe - Polish Physical Society Colloqium, Lodz, Poland, 14.11.2005.
  • ``Scalar-tensor theories and the variability of the physical ``constants'', Institute of Physics, University of Szczecin, 19.04.2006.
  • ``Phantom and the Future of the Universe'' - Workshop ``Particle Physics and Cosmology'', University of Warsaw, 02.05.2006.
  • ``A Big-Rip (Phantom) Scenario and the Exotic Future of the Universe'', CosmoPlMeeting2006, Copernicus University, Toru\'n, 19.05.2006.
  • ``Phantom Inflation and an Exotic Future of the Universe'', 22nd IAP Colloquium, Paris, 27.06.2006.
  • ``Phantom Dark Energy and its Cosmological Consequences'', Eleventh Marcel Grossmann Meeting, Berlin, 25.07.2006.
  • ``Big-Rip, Sudden Future and other Exotic Singularities in the Universe'', ``Eleventh Marcel Grossmann Meeting, Berlin, 24.07.2006.
  • ``Phantom and phantom-related exotic singularity models of the Universe'' Montpellier06 Cosmology Workshop, Montpellier, France,
   24.11.2006.
 • ``Singularities and cyclic universes" talk at ''3rd POTOR Conference'', Kraków, Poland - 28.09.2016.
 • ``Dynamical constants as modified gravities" talk at ''1st CANTATA cosmology meeting'',Lisbon, Portugal - 14.11.2016.
 • TOP / INDEX

  Artykuły popularnonaukowe, inne publikacje:

  1. M. P. Dąbrowski, Czasoprzestrzeń, Ogólna Teoria Względności oraz Najprostsze Modele Kosmologiczne Friedmana cz.I:
  Postępy Astronomii 33, (1985), 131-140; cz.II: 34, (1986), 91-104.

  2. M. P. Dąbrowski, R. Torretti, Relativity and Geometry, Acta Cosmologica, 14, (1986), 147 (recenzja książki).

  3. John Gribbin - wzmianka w "New Scientists" No 1988 (29.07), p. 16-17 (1995) na temat pracy M.P. Dąbrowski i A.L. Larsen "Quantum Tunneling Effect in Oscillating Friedmann Cosmology" (Physical Review D52, (1995), 3424-3431).

  4. M. P. Dąbrowski, Oscylujące Wszechświaty, Wiedza i Zycie, Nr 2, (1997), 19-22.

  5. M. P. Dąbrowski, Przyszlość Wszechświata,Postępy Fizyki 58 (2007), 5-13. 

  6. M. P. Dąbrowski (Redaktor zeszytu specjalnego), John
  D. Barrow
  Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego" - Szczecin (2007) (112 stron) (
  wersja dwujęzykowa polsko-angielska - ISBN 978-83751804-1-1)

  7. K. Czerski , M. P. Dąbrowski, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim, Biuletyn Informacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 07/2009.

  8. M. P. Dąbrowski (red.), Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim (Nuclear Energy in Westpomeranian Voivodeship), Materiały z międzynarodowej konferencji "Energetyka jądrowa - Województwo Zachodniopomorskie 2010" (Proceedings of the international conference "Nuclear Energy - Westpomeranian Voivodeship 2010") Szczecin (2011) (204 strony) ISBN 978-83-7518-324-5; Okładka voluminu

  9. M.P. Dąbrowski Can Nuclear Power Plants Coexist with Tourist Infrastructure Proceedings konferencji "2nd International Nuclear Energy Congress", Politechnika Warszawska, 23.05.2012.

  10. M.P. Dąbrowski, Pomiar przyspieszonej ekspansji Wszechświata za pomocą gwiazd supernowych (tłum. artykułu noblowskiego Saula Perlmuttera), Postępy Fizyki, 63, 194-215 (2012).

  11. M.P. Dąbrowski, Dowód przyspieszonej ekspansji Wszechświata wynikający z obserwacji gwiazd supernowych (tłum. artykułu noblowskiego Briana P. Schmidta), Postępy Fizyki, 63, 206-221 (2012).

  12. M.P. Dąbrowski Public Reception of the Nuclear Energy Program in Poland Dzieło Ewalda Jurgena von Kleista i jego następstwa dla rozwoju nauki, S.M. Kaczmarek, J. Typek (eds.), ISBN 978-83-926083-2-5, VEGA Studio, Kamień Pomorski, Poland (2015), s. 78-83.

  13. M.P. Dąbrowski, Egzotyczne osobliwości, zmienne stałe fizyki i granice poznania w kosmologii, w: Przyroda, ewolucja, kultura Tom XIX, red. E.
  Dobierzewska-Mozrzymas, A. Jezierski, ISBN978-83-7977-158-5, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław (2015), s. 29-44.

  14. M.P. Dąbrowski, Wielowymiarowość, czas i podróże w czasie, w: Nauka w służbie człowiekowi, Tom XX, red. E.
  Dobierzewska-Mozrzymas, A. Jezierski, ISBN978-83-7977-257-5, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław (2016), s. 19-30.

  TOP / INDEX

  Granty - kierownictwo:

  • Komitetu Badań Naukowych (KBN) pt. "Klasyczne i kwantowe struny w różnych czasoprzestrzeniach" Nr 2PO3B 196 10 (1996-1998)
  • Komitetu Badań Naukowych (KBN) pt. "Aspekty kosmologiczne teorii superstrun i M-teorii" Nr 2PO3B 105 16 (1999-2001)
  • Komitetu Badań Naukowych (KBN) pt. "Ekpiroza i zderzające się membrany w heterotycznej M-teorii" Nr 2PO3B 090 23 (2002-2004)
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Wybrane problemy kosmologii fundamentalnych" Nr 1P03B 043 29 (2005-2007)
  • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie" Nr N N202 1912 34 (2008-2010)
  • Narodowego Centrum Nauki pt. "Kosmologie ze słabymi osobliwościami w teoriach fundamentalnych i Multiwszechświat" Nr N N202 3269 40 (2011-2013)
  • Narodowego Centrum Nauki pt. "Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii" Maestro-3 (DEC-2012/06/A/ST2/00395) (2013-2018).
  • Narodowego Centrum Nauki pt. "Termodynamiczne aspekty czarnych dziur i horyzontów kosmologicznych w teoriach ze zmiennymi stałymi fundamentalnymi" Etiuda-4 (UMO-2016/20/T/ST2/00490) (2016-2017) (opiekun naukowy).
  • COST - European Cooperation in Science and Technology, Działanie CANTATA nr CA15117 - Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Network (2016-2020) (współwnioskodawca, członek Komitetu Zarządzającego).

  TOP / INDEX

  Nagrody i wyróżnienia:

  • 1984 - Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego za najlepszą pracę magisterską.
  • 1986, 1988 - nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę naukową.
  • 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 - nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę naukową.
  • 1997 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową w dziedzinie kosmologii.
  • 1998 - Wyróżnienie w konkursie na Esej z teorii grawitacji organizowanym przez Gravity Research Foundation za pracę "Stringy Goedel Universes" na pisaną wspólnie z Johnem D. Barrowem.
  • 2006, 2015 - Zachodniopomorski Nobel, Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody i Prezydenta Miasta Szczecin.
  • 2018 - Wyróżnienie w konkursie na Esej z teorii grawitacji organizowanym przez Gravity Research Foundation za pracę "Minimal length and the flow of entropy from black holes" napisaną wspólnie z Aną Alonso-Serrano i Hussainem Goharem.
  • 2018 - "Naukowiec Roku 2017", Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • 2019 - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, kategoria "Naukowiec Przyszłości", Nagroda przyznana przez Forum Inteligentnego Rozwoju.
  • 2019 - Doroczna nagroda dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych za działalność organizacyjną w zakresie zarządzania grupą badawczą.