Języki

Stypednium doktoranckie 2020

Stypendium doktoranckie z kosmologii

Szczecińska Grupa Kosmologiczna przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego (http://cosmo.usz.edu.pl) zaprasza do składania podań na stypendium doktoranckie z kosmologii.

Zagadnienia badawcze pracy doktorskiej będą obejmowały: alternatywne teorie grawitacji; zaawansowane studia nad naturą ciemnej energii i ciemnej materii przy użyciu najnowszych danych astrofizycznych i kosmologicznych; uogólnioną zasadę nieoznaczoności (Generalized Uncertainty Principle - GUP) i problem łamania symetrii Lorentza (Lorentz Invariance Violation - LIV) wraz z ich testowaniem obserwacyjnym. Poszukuje się kandydatów posiadających przygotowanie zarówno w zakresie teorii jak też symulacji numerycznych, którzy wezmą pod uwagę, iż głównym celem projektu będzie wykonanie testów obserwacyjnych proponowanych modeli teoretycznych. Zatem preferowani będą kandydaci deklarujący jednoznacznie pracę przy analizie danych obserwacyjnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2020. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 6-8 Lipca 2020. Po tym terminie i przed 21 sierpnia 2020, wybrany kandydat będzie musiał zarejestrować się jako kandydat do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i przejść dodatkową procedurę kwalifikacyjną określając temat badawczy wspólnie z przyszłym promotorem rozprawy doktorskiej (informacje na temat procedury znajdują się na stronie): https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/rekrutacja/).

Studia rozpoczną się 1 Października 2020 i będą trwały 4 lata zgodnie z harmonogramem studiów określonym regulaminem Szkoły Doktorskiej. Doktorant otrzyma stypendium w ramach Szkoły Doktorskiej w wysokości ok. 2000 PLN przez okres pierwszych dwóch lat studiów oraz ok. 3200 PLN przez pozostałe dwa lata studiów. Ponadto w okresie pierwszych dwóch lat studiów doktorant otrzyma dodatkowe stypendium 4000 PLN w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto Uniwersytet Szczeciński oferuje dodatkowe stypendia dla najlepszych studentów od drugiego roku studiów. Istniej możliwość zamieszkania w Asystenckim Domu Mieszkalnym US po preferencyjnej cenie. Doktorant będzie miał też do dyspozycji budżet na wyjazdy studyjne i szkoły naukowe.

Zgłoszenia powinny zawierać: CV, listę publikacji, krótki opis zainteresowań badawczych, kopię dyplomu magisterskiego wraz z wyciągiem zawierającym oceny ze studiów, kopię pracy magisterskiej, minimum 1 list rekomendacyjny. Zgłoszenia powinny być przesłane emailowo do: prof. dr hab. Mariusza P. Dąbrowskiego (mariusz.dabrowski@usz.edu.pl) oraz do prof. US dr hab. Vincenzo Salzano (vincenzo.salzano@usz.edu.pl).