Języki

Doktoraty

Stypendia dla doktorantów w dziedzinie fundamentalnej kosmologii

Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie dla 2 doktorantów w dziedzinie kosmologii fundamentalnej prowadzone przez prof. Mariusza P. Dąbrowskiego i jego grupę badawczą.

Planowane badania będą dotyczyć szerokiego zakresu teorii cząstek elementarnych i kosmologii ze szczególnym naciskiem położonym na alternatywne teorie grawitacji a w szczególności na teorie fizyczne ze zmiennymi stałymi fizycznymi, modele multiwszechświata, aspekty kwantowe czarnych dziur, aspekty kosmologiczne fizyki cząstek elementarnych, osobliwości kosmologiczne. Kluczowym aspektem projektu będzie obserwacyjna weryfikacja tych teorii.

Wymagania:

1. dyplom magistra nauk fizycznych lub inny równorzędny,
2. silna motywacja do pracy naukowej zarówno w zakresie teorii jak również eksperymentu,
3. biegła znajomość języka angielskiego,
4. wskazana znajomość programowania w zakresie obliczeń numerycznych i analitycznych,
5. wskazany udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, referaty, doświadczenie w pracy badawczej w zespole).

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. podanie o przyjęcie na studia
2. życiorys
3. ewentualny spis publikacji oraz innych osiągnięć
4. zwięzły opis zainteresowań naukowych
5. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
6. kopię pracy magisterskiej
7. minimum 1 list rekomendacyjny (przesłany bezpośrednio przez rekomendującego do kierownika projektu) od samodzielnych pracowników naukowych z kraju lub z zagranicy

Warunki:

1. Stypendium wyniesie 4000 zł miesięcznie, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenckim US.
2. Możliwość uzyskania dodatkowego stypendium Rektora US minimum 1000 zł dla najlepszych doktorantów.
3. Przewidziane są środki na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe.
4. Studia rozpoczną się 1 października 2018 roku i trwać będą przez 4 lata.
5. Od kandydata oczekuje się sfinalizowania rozprawy doktorskiej w tym okresie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2018 roku. Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu prof. M.P. Dąbrowskiego: Mariusz.Dabrowski@usz.edu.pl. Zgłoszenia pocztą na adres: prof. M.P. Dąbrowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin muszą dotrzeć do 15.09.2018 do godziny 17.00 czasu polskiego (CET).