Języki

Doktoraty

Konkurs został zamknięty 21.09.2018

******************************

Stypendia dla doktorantów w dziedzinie fundamentalnej kosmologii

Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie dla 2 doktorantów w dziedzinie kosmologii fundamentalnej prowadzone przez prof. Mariusza P. Dąbrowskiego i jego grupę badawczą.

Planowane badania będą dotyczyć szerokiego zakresu teorii cząstek elementarnych i kosmologii ze szczególnym naciskiem położonym na alternatywne teorie grawitacji a w szczególności na teorie fizyczne ze zmiennymi stałymi fizycznymi, modele multiwszechświata, aspekty kwantowe czarnych dziur, aspekty kosmologiczne fizyki cząstek elementarnych, osobliwości kosmologiczne. Kluczowym aspektem projektu będzie obserwacyjna weryfikacja tych teorii.

Zgodnie z warunkami projektu, doktoranci będą współpracować z partnerami zagranicznymi z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemcy (prof. Marek Kowalski) oraz z Uniwersytetu w Oslo, Norwegia (prof. David F. Mota).

Wymagania:

1. dyplom magistra nauk fizycznych lub inny równorzędny,
2. silna motywacja do pracy naukowej zarówno w zakresie teorii jak również eksperymentu,
3. biegła znajomość języka angielskiego,
4. wskazana znajomość programowania w zakresie obliczeń numerycznych i analitycznych,
5. wskazany udokumentowany dorobek naukowy (publikacje, referaty, doświadczenie w pracy badawczej w zespole).

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. podanie o przyjęcie na studia
2. życiorys
3. ewentualny spis publikacji oraz innych osiągnięć
4. zwięzły opis zainteresowań naukowych
5. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
6. kopię pracy magisterskiej
7. minimum 1 list rekomendacyjny (przesłany bezpośrednio przez rekomendującego do kierownika projektu) od samodzielnych pracowników naukowych z kraju lub z zagranicy

Warunki:

1. Stypendium wyniesie 4000 zł miesięcznie, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenckim US.
2. Możliwość uzyskania dodatkowego stypendium Rektora US minimum 1000 zł dla najlepszych doktorantów.
3. Przewidziane są środki na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe.
4. Studia rozpoczną się 1 października 2018 roku i trwać będą przez 4 lata.
5. Od kandydata oczekuje się sfinalizowania rozprawy doktorskiej w tym okresie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2018 roku. Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu prof. M.P. Dąbrowskiego: Mariusz.Dabrowski@usz.edu.pl. Zgłoszenia pocztą na adres: prof. M.P. Dąbrowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin muszą dotrzeć do 15.09.2018 do godziny 17.00 czasu polskiego (CET). Kandydaci wybrani we wstępnej selekcji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub telekonferencja), która odbędzie się nie później niż 20 września. Ogłoszenie wyników wraz z ostateczną listą przyjętych osób nastąpi do 21 września 2018 roku.