Języki

Praca


TOP / INDEX

Staże podoktorskie w dziedzinie kosmologii i oddziaływań fundamentalnych

Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na 2 staże podoktorskie w dziedzinie kosmologii, teorii cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych. Staże rozpoczną się po 1 marca 2014 roku i trwać będą 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Staże będą finansowane z projektu badawczego Maestro-3 kierowanego przez prof. Mariusza P. Dąbrowskiego pt. „Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii” (DEC-2012/06/A/ST2/00395). Wynagrodzenie wyniesie 6500 zł brutto miesięcznie na jeden staż (umowa o pracę), istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenckim US. W projekcie przewidziane są środki na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe.

Planowane badania będą dotyczyć szerokiego zakresu teorii cząstek elementarnych i kosmologii ze szczególnym naciskiem położonym na teorie fizyczne ze zmiennymi stałymi fundamentalnymi i ich konsekwencjami dla ewolucji Wszechświata. Prowadzone badania będą dotyczyły zarówno aspektów teoretycznych, jak również eksperymentalnych i obserwacyjnych tych teorii.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2014 roku. Zgłoszenia powinny zawierać CV, listę publikacji, zwięzły opis zainteresowań naukowych. Kandydat powinien zadbać o 3 listy rekomendacyjne, które wraz z pozostałymi dokumentami powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres prof. M.P. Dąbrowskiego: mpdabfz@wmf.univ.szczecin.pl.


TOP / INDEX

Praca dla doktorantów w dziedzinie kosmologii i oddziaływań fundamentalnych

Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie dla 2 doktorantów w dziedzinie kosmologii, teorii cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych. Zatrudnienie rozpocznie się po 1 marca 2014 roku i trwać będzie 3 lata. Stanowiska pracy będą finansowane z projektu badawczego Maestro-3 kierowanego przez prof. Mariusza P. Dąbrowskiego pt. „Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii” (DEC-2012/06/A/ST2/00395). Od kandydatów oczekuje się sfinalizowania rozprawy doktorskiej w ramach zatrudnienia. Wynagrodzenie wyniesie 2500 zł brutto miesięcznie (umowa o dzieło), istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenckim US. W projekcie przewidziane są środki na wyjazdy konferencyjne i szkoleniowe.

Planowane badania będą dotyczyć szerokiego zakresu teorii cząstek elementarnych i kosmologii ze szczególnym naciskiem położonym na teorie fizyczne ze zmiennymi stałymi fundamentalnymi i ich konsekwencjami dla ewolucji Wszechświata. Prowadzone badania będą dotyczyły zarówno aspektów teoretycznych, jak również eksperymentalnych i obserwacyjnych tych teorii.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2014 roku. Zgłoszenia powinny zawierać CV, ewentualną listę publikacji, zwięzły opis zainteresowań naukowych, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kopię pracy magisterskiej. Kandydat powinien zadbać o minimum 1 list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego, które wraz z pozostałymi dokumentami powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres prof. M.P. Dąbrowskiego: mpdabfz@wmf.univ.szczecin.pl.